Säädökset

https://farm8.staticflickr.com/7410/12210913834_40d92d9c8e_o

Palkkiot

https://farm9.staticflickr.com/8194/29088012873_3799fec77a_o

Varsinaiseksi jäseneksi 10 000 SKR/vuotta.

Tukielin: 5 000 SKR/vuotta.

 

 

JÄSENET

MEISTÄ

Tornion- ja Kalixjokien vesiensuojeluliitto   on eri toimijoiden vapaaehtoinen yhteenliittymä  Tornion- & Kalixjokien valuma-alueilla. Liiton pyrkimys ja tavoite on valvoa ja hoitaa och Kalix-, Kaitum,- Tornion-, Lainion, Muonion- ja Könkämä-jokien sekä niiden sivujokien vesiä  suorittamalla kuormitusvalvontaa ja muita vesienhoitotoimia.
Liitto pyrkii myös vaikuttamaan alueen hoitoon toimimalla organisoidun yhteistyön puolesta valuma-alueen ympäristötutkimuksissa. Näiden tutkimusten tulokset samoin kuin eri toimijoiden tuottamat päästö- ja muut tiedot koostetaan ja arvioidaan.
Liiton yksi tärkeä tehtävä on jäsentensä puolesta vastata koordinoidun kuormitusvalvonnan tulosten esittelystä.

Yhteystiedot

Tiivistelmä

Tornion- ja Kalixjokien vesiensuojeluliiton toimeksiannosta on Enetjärn Natur AB koostanut ja arvioinut Tornion- ja Kalixjokien valuma-alueilla vuonna 2016 suoritetun koordinoidun vesistönkuormitusvalvonnan tulokset.

Vuoden 2016 sää on yleisesti ottaen valuma-alueille merkinnyt normaalia korkeampia virtaamia huhti- ja elokuun välisellä jaksolla sekä normalia alempia virtaamia syys-ja joulukuun välisellä jaksolla mikä mm. voi vaikuttaa lieteaineiden pitoisuuksiin ja veden väriin.

Arviomme on että vedenlaatu Tornion- ja Kalixjokien valuma-alueilla on yleisesti ottaen hyvä. Ravinnestatus arvioidaan korkeaksi tai hyväksi kaikissa vesistöissä Luossajokea lukuunottamatta. Arviomme on myös että vesistöissä vallitsee neutraalit olosuhteet pH:n ja alkaliniteetin suhteen.

Vesistöjen status on pääsääntöisesti hyvä erityisesti koskien saastuttavia aineita (As, Cd, Cr, Cu, Hg, NH3-N, Ni, Pb, U ja Zn), tästä on muutama poikkeus jossa on paikallista haittaa lähialueen toiminnoista. Muiden saastuttavien aineiden suhteen on muutamilla näyteasemilla tuntuvaa viemäröintilaitosten, lämpökeskusten ja kaivosteollisuuden aiheuttamaa kuormitusta mikä myös näkyy lisääntyneenä sähkönjohtokykynä joillakin havaintoasemilla.

Ravinteet

Ravinnestatus arvioidaan korkeaksi tai hyväksi kaikissa molempien valuma-alueiden vesistöissä poikkeuksena Luossajoki jossa status on huono siinä näytepisteessä joka sijaitsee alavirtaan Kirunan viemäröintikeskuksesta, sekä alavirtaan Kiirunan lämpökeskuksesta ja ylävirtaan Kiirunan viemärointilaitoksesta sijaitsevissa näytepisteissä missä status on kohtalainen. Muissa Luossajoen näytepisteissä status on korkea tai hyvä.

Typen kokonaispitoisuudet ovat matalista kohtalaisiin kaikissa vesistöissä poikkeuksena Lina-joki missä pitoisuudet ovat korkeita sekä Luossajoella missä pitoisuudet ovat hyvin korkeita.

Muut parametrit

Tornion- ja Kalixjokien valuma-alueilla on veden väri vaihteleva. Korkeimmat väriarvot on pääasiallisesti mitattu syksyn korkeiden virtaamien aikana, veden ollessa kirkkaimmillaan alhaisten virtaamien aikana keväällä, kesällä ja talvella.

Veden vär riippuu pääasiallisesti suomaiden suuresta osuudesta valuma-alueilla sekä maankäytön kuten metsätalouden ja ojituksen vaikutuksista.

Orgaanisen kokonaishiilen (TOC) mitatut pitoisuudet valuma-alueen vesistöissä osoittavat että happea kuluttavien aineiden määrä on hyvin alhainen. Poikkeuksena tästä ovat Luossajoen alemmat osat missä on mitattu kohtalaisia pitoisuuksia.

 

 

 

VUOSIRAPORTTI

Vuosiraportti 2018

Vuosiraportti 2017